Anunțuri

APIA dă startul Campaniei de primire a Cererilor de Plată pentru anul 2023

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) demarează de astăzi, 1 martie, Campania de primire a Cererilor de Plată în anul 2023.

Fermierii vor putea depune Cererea de Plată, în perioada 01 martie – 15 mai, fără a se prezenta la Centrele APIA, prin accesarea aplicației IPA-Online din versiunea internet, conform Manualului de utilizare IPA-Online (accesibil în aplicaţie).

Se va completa o singură Cerere de Plată, chiar dacă se utilizează suprafeţe de teren în diferite localităţi sau judeţe.

Fermierii trebuie să verifice împreună cu primăria pe raza căreia dețin terenul, situația înscrierii în Registrul agricol a terenului și să permită primăriei să transmită la APIA adeverințele privind utilizarea terenului conform înscrierii în Registrul Agricol.

Documentele care fac dovada că terenul agricol se află la dispoziţia fermierului trebuie să fie încheiate înaintea depunerii Cererii de plată şi să fie valabile la data depunerii Cererii.

Adeverințele emise pentru schemele din sectorul zootehnic de către asociaţia/agenţia acreditată pentru înfiinţarea şi menţinerea registrului genealogic al rasei/oficiul pentru zootehnie judeţean, pot fi transmise electronic prin platforma pusă la dispoziție de către APIA, cu informarea fermierului.

Fermierii care deţin animale în exploataţie au obligația să se asigure că datele acestora sunt actualizate/corectate în Baza Națională de Date (BND) (la medicul veterinar concesionar/asociaţie/propriile evidenţe, dacă sunteţi utilizator SNIIA) și să se adreseze Centrului APIA în vederea completării declarației sector zootehnic în aplicația dedicată sectorului zootehnic, înainte de accesarea IPA Online.

Responsabilitatea privind legalitatea şi valabilitatea documentelor aparţine fermierului şi/sau autorităţii care a emis/atestat aceste documente, după caz.

Fermierii care sunt deja beneficiari APIA își vor actualiza la completarea Cererii doar datele ce au suferit modificări față de anul anterior. În acest fel, se reduce timpul de completare a cererii, iar probabilitatea de a introduce date greşite este mai mică.

Funcționarii APIA vor contacta fermierii în vederea închiderii electronice a cererii și pentru programarea acestora în vederea semnării Cererii și declarațiilor atașate acesteia.

ATENŢIE!!! Fermierii pot semna Cererile folosind și semnătura electronică. În această situație este necesar să se anunțe (prin mesaj telefonic sau prin e-mail) funcționarul desemnat să gestioneze cererea despre faptul că se dorește să se semneze electronic. Semnătura electronică aplicată pe cererea de plată trebuie descărcată din aplicația IPA-Online la data depunerii.

Angajamentele și declarațiile, parte a cererii de plată, se vor semna, de asemenea, electronic la aceeași dată.

Începând cu această Campanie, fermierii vor putea beneficia de sprijin financiar prin intervenții/măsuri aferente sectoarelor vegetal și zootehnic, în conformitate cu Planul Strategic PAC 2023-2027, respectiv PNDR 2014-2020, sprijin finanțat din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi de la Bugetul Naţional (BN), denumite astfel:

plăţile directe decuplate;

plățile directe cuplate;

ajutoare naţionale tranzitorii (plăţi din bugetul naţional);

măsurile de dezvoltare rurală pentru care fermierii pot solicita plăți compensatorii:

din cadrul PNDR 2014-2020

Măsura 10 – Agro-mediu şi climă;

Măsura 11 – Agricultură ecologică;

Măsura 13 – Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice (sM13.1 și sM13.3).

din cadrul PS PAC 2023-2027

DR-10 – zone afectate de constrângeri naturale semnificative.

Informațiile detaliate pentru accesarea fiecărei intervenții/măsuri de dezvoltare rurală, inclusiv hărțile și listele cu UAT-urile eligibile pentru M.10, M.11, M.13, pot fi consultate la Centrele APIA și pe site-ul: www.apia.org.ro .

Foarte important este ca, înainte de semnarea Cererii de plată 2023, solicitanții să verifice încă o dată infomațiile înscrise și documentația depusă!

PUTERNICI. ÎN ECHIPĂ!

Calendarul estimativ de lansare a sesiunilor de depunere a cererilor de finantare aferente interventiilor din cadrul Pilonului II din PS PAC 2023-2027

Crescătorii de Mangalița si Bazna care au angajanente la APIA , pachetul 8 măsura 10 trebuie să pregatească următoarele documente pentru control : caiet de agromediu, certificate zootehnice, registrul exploatatiei, registrul de montă, fătări, tineret, autorizatia de montă a vierului, adeverința emisă de medicul veterinar care atestă că animalele din exploatatie sunt identificate , inregistrate in RNE, sunt cuprinse in programul de supraveghere si control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor si a mediului, iar actiunile prevăzute sunt efectuate  la zi.

text

Aplicația este gratuită, se instalează extrem de ușor pe telefoanele inteligente sau tabletele cu Android sau iOS dar și pe Desktop. Se actualizează singură și după ce face o autentificare și o primă sincronizare, oferă acces proprietarului de exploatații la propriile date, la animale.

Mai mult decât atât, proprietarul are posibilitatea să anunțe medicul veterinar concesionar de care aparține de diferite evenimente legate de animalele sale: fătări, mișcări de animale, sacrificări, îmbolnăviri. De două săptămâni aceste notificări sunt recepționate și de medicii veterinari concesionari din CSV-ul din care face parte exploatația.

La rândul lor, proprietarii sunt și ei notificați ori de câte ori cineva operează o intrare sau o ieșire a unui animal din exploatația sa.
Proprietarii își pot verifica astfel la orice oră efectivele (datele sunt accesibile și din teren, când telefonul nu e cuplat la internet) și le pot confrunta cu realitatea din curtea sa înainte să meargă la APIA să depună cererea, evitând astfel vreo respingere a cererii datorată unor neconcordanțe între baza națională de date și exploatația sa din teren.
Proprietarul poate merge astfel la medic pentru a corecta discrepanțele datorate unor vânzări sau cumpărări neraportate și neînregistrate (cazurile cele mai frecvente).

De aici se instalează aplicația, o puteți transmite tuturor membrilor asociației să o folosească fără probleme! Sunt deschis la sugestii!
https://app.delta.ro/fermier

 • Un fermier informat este un fermier puternic!

A început Campania de informare în rândul fermierilor, dedicată exclusiv măsurilor delegate de AFIR către APIA din PNDR 2014-2020 pentru a explica oportunităţile de finanţare la nivelul și pe înţelesul agricultorilor, cu scopul de a eficientiza implementarea acestora și de a crește gradul de absorbţie a fondurilor aferente măsurilor de dezvoltare rurală.

Campania se adresează beneficiarilor finanțării măsurilor implementate de APIA din FEADR respectiv:

• Măsura 8 – Submăsura 8.1 – Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite;

• Măsura 10 – Agromediu şi climă;

• Măsura 11 – Agricultură ecologică;

• Măsura 13 – Plăţi pentru zone care se confruntă cu constângeri naturale;

• Măsura 14 – Plăţi în favoarea bunăstării animalelor;

• Măsura 15 – Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor.

Se desfășoară în perioada 31 august – 6 octombrie 2021 și include 10 sesiuni de informare în județele Ilfov, Cluj, Alba, Maramureș, Tulcea, Brașov, Buzău, Hunedoara, Caraș-Severin și Olt.

 • Calendarul de lansări sesiuni de depunere proiecte prin PNDR 2020 pentru anul 2021 a fost ACTUALIZAT!

Firma Flextim industry produce si distribuie o gama mare de produse si echipamente destinate cresterii gradului de biosecuritate in ferme , de exemplu : incineratoare pentru eliminarea deseurilor de origine animala – IncinerPro, echipamente pentru managementul deseurilor, roboti complet autonomi pentru spalarea adaposturilor de animale, echipamente complexe pentru dezinfectia personalului, masinilor si spatiilor.

Detalii despre produse si contact https://flextimindustry.com/ro/products-2/ sau https://flextimindustry.com/ro/contact-2/

In atentia crescatorilor

Firma Bentley Romania comercializeaza echipamente pentru dotarea fermelor de suine ( crotalii de identificare, clesti pentru crotaliere, vopsea pentru marcare etc. ). Cei interesati pot contacta direct firma accesand urmatorul link:

http://www.crotaliianimale.ro/Pret_CROTALII-SUINE_4_ro.html sau http://www.crotaliianimale.ro/Bentley-Romania-Bentley…

Documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului, înregistrarea fiscală şi autorizarea funcţionării a persoanei fizice autorizate PFA.

Înregistrare

1.Cererea de înregistrare, original – formular;

2. Anexa 1 privind înregistrarea fiscală – formular;

3. Declaraţia-tip pe propria răspundere care să ateste că nu desfăşoară activitate la sediul profesional, sedii secundare sau în afara acestora (model 1) sau care să ateste îndeplinirea condiţiilor legale de funcţionare prevăzute de legislaţia specială din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii (model 2);

4. Dovada verificării disponibilităţii şi rezervării denumirii firmei și, după caz, a emblemei, în original – detalii;

5. Actul de identitate al titularului PFA (în copie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul);

6. Declarație pe propia răspundere privind îndeplinirea condițiilor legale pentru desfășurarea activităților ca persoană fizică autorizată (formă olografă, original) – detalii

7. Dovada care atestă dreptul de folosință asupra sediului profesional și, dacă este cazul, înscrisul care atestă dreptul de folosință asupra spațiului cu destinație de punct de lucru – detalii;

8. Specimenul de semnătură, certificat în condiţiile legii de către directorul ORCT sau de către înlocuitorul acestuia ori legalizat de notarul public, în original, sau, după caz, împuternicirea avocaţială care conţine semnătura persoanei fizice care se autorizează – detalii;

9. Verificarea unicităţii calităţii de persoană fizică autorizată/titular al întreprinderii individuale/membru al întreprinderii familiale, obţinută prin grija personalului ORCT;Informaţiile din cazierul fiscal, în original – detalii;

Dacă este cazul:

1.Avizul asociaţiei de proprietari privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de Legea nr. 196/2018 (completat pe formular-tip – original);

NOTĂ: dacă la sediul profesional, imobil cu destinație de locuință, nu se desfășoară nicio activitate economică, persoana fizică titulară a PFA, care are dreptul de folosință asupra imobilului depune o declarație pe propria răspundere (detalii), sub semnătură privată, în original, prin care atestă faptul că la sediul profesional nu desfășoară activitate economică, în acest caz nefiind necesare formalitățile prevăzute de art. 40 alin. (1) din Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, cu modificările și completările ulterioare.

2. declaraţia persoanei fizică titulară a persoanei fizice autorizate, că soţia/soţul participă în mod obişnuit la activitatea desfăşurată de persoana fizică autorizată, în original – formular;

3. declarație pe propria răspundere privind patrimoniul de afectațiune, în original;

4. copii certificate olograf de pe documentele care atestă pregătirea profesională, dacă aceasta este cerută, potrivit unor prevederi legale speciale – detalii;

5. dovada privind împuternicirea persoanei desemnate să îndeplinească formalitățile legale (original) – detalii;

Înainte de înregistrarea PFA, II, IF , SRL în registrul comerţului, solicitanţii pot apela la serviciile de asistenţă oferite de oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale. Numar de telefon contact , detalii: https://www.onrc.ro/index.php/ro/contact-2/reteaua-onrc

Serviciile de asistenţă se solicită prin cerere de servicii – detalii şi, după caz, anexa acesteia explicită, cuprinzând serviciile solicitate, obligaţiile părţilor, termenele şi tarifele datorate. Serviciile de asistenţă şi tariful aferent fiecăruia sunt:Îndrumarea prealabilă privind formalităţile legale pentru constituirea în vederea înregistrării profesionistului în registrul comerțului şi modificarea actelor/datelor înregistrate în registrul comerțului și altele asemenea – Gratuit

Îndrumarea pentru completarea corectă a cererii de înregistrare şi a formularelor tipizate specifice activităţii registrului comerţului – GratuitTehnoredactarea cererii de înregistrare – GratuitRedactarea declaraţiei pe propria răspundere a fondatorilor, administratorilor, împuterniciţilor sucursalelor şi a cenzorilor că îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege – Gratuit

Le reamintim fermierilor interesați de fonduri europene că, deocamdată, nu se știu datele exacte când vor fi lansate submăsurile în anul 2021. Totuși, potrivit informațiilor pe care le avem în acest moment de la negocierile din grupurile de lucru de la Ministerul Agriculturii, se pare că oficialii ar dori să lanseze submăsurile 6.1, 6.2, 6.3 și 6.4 undeva la mijlocul lunii mai, urmând ca restul submăsurilor să fie deschise în a doua jumătate a anului.

Le reamintim fermierilor că măsurile pe fonduri europene care vor fi deschise în perioada de tranziție 2021-2022 sunt următoarele:

· M10 ”Agromediu și climă”

· M11 ”Agricultură ecologică”

· M13 ”Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice”

· sM4.1 ”Investiții în exploatații agricole”· s

· sM4.1a ”Investiții în exploatații pomicole”

· sM4.2 ”Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul produselor agricole”

· sM4.2a ”Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol”

· M19 ”Dezvoltarea locală a LEADER”

· M14 ”Bunăstarea animalelor”

· sM17.1 ”Prime pentru asigurarea culturilor, a animalelor și a plantelor”· M20 ”Asistență tehnică”

· sM16.4 ”Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare”· sM6.1 ”Instalare tineri fermieri”

· sM6.2 ”Sprijin pentru înființarea de activități neagricole”

· sM6.4 ”Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole”

· sM6.3 ”Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” – național și montan

Anunț important!

Direcția agricolă județeană organizează cursuri de formare profesională pentru creșterea animalelor. Cei care nu au pregătire în domeniul agricol sau tehnician, medic veterinar pot obtine diploma necesară înființării unui PFA, IF, II sau pentru a depune proiecte de finanțare la AFIR. Menționez că atât înscrierea cât și cursurile se desfășoară on line , prezența fiind obligatorie doar în ziua examenului . Cursurile au o durata de două luni și costă 230 lei. Vă trimit toată documentatia necesară înscrierii inclusuv Directia agricolă ARAD acceptă cursanți din toată țara.Telefon contact 0745325680 Monica Bradin DAJ ARAD.

Anunt

Pentru informarea MEMBRILOR asociatiei punem in transparenta decizionala urmatorul plan privind masurile de biosecuritate in exploatatiile de suine de rase autohtone . Mentionam ca prezentul plan va fi ghid necesar fiecarei exploatatii si a fost depus la ANSVSA pentru obtinerea acordului si implementarii in fermele de crestere si reproductie a raselor de suine Mangalita si Bazna. Daca ANSVSA va agreea acest plan, in noile masuri de biosecuritate impuse se va regasi si prezentul ghid pe care fermierii il vor personaliza pentru fiecare ferma in parte si il vor depune la DSV local , in fiecare an la inceputul anului pentru anul in curs.
MODEL DE PLAN PRIVIND BIOSECURITATEA EXPLOATAȚILOR COMERCIALE de tip A DE SUINE RASE AUTOHTONE MANGALITA SI BAZNA
Ferma se încadrează în Nivelul II de biosecuritate și respectă PREVEDERILE PRIVIND INREGISTRAREA / AUTORIZAREA EXPLOATATIILOR COMERCIALE DE TIP A prevazute de ordinul 16 / 2010 si respecta următoarele reguli:
A) Asigurarea, pe bază de contract, a asistenței sanitar- veterinare de către medicul veterinar de liberă practică organizat în condițiile legii;
MĂSURI SPECIFICE:
Asistența sanitar veterinară este asigurată de către ……………………………… contract ………………… din ……………………….
În cadrul fermei serviciile veterinare permanente vor fi asigurate de către medicul veterinar de liberă practică, organizat în condițiile legii.
Medicul veterinar de liberă practică va desfășura în cadrul fermei următoarele activități:
supravegherea sanitar-veterinară a efectivelor;
întocmirea de documente sanitar-veterinare conform cu legislația în vigoare;
recoltările de probe în vederea efectuării programului strategic de supraveghere a bolilor ce evoluează la suine;
realizarea vaccinărilor atunci cand situatia o impune
izolarea și tratarea animalelor bolnave;
necropsiere și diagnostic anatomopatologic;
supravegherea biosecurității;
procedura de verificare a concentrației soluției dezinfectante
procedura înlocuire și alimentare soluții dezinfectante
B) Introducerea, în registrul de exploatație prevăzut de ordinul președintelui autorității naționale sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor nr. 40/2010 privind aprobarea normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare și înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor și bovinelor, cu modificarile și completările ulterioare, a datelor privind toate intrarile, inclusiv exploatația sursa și iesirile animalelor, inclusiv destinația acestora;
Ferma deține și completează Registrul de exploatație. În acest registru sunt notate toate intrările și ieșirile de animale cu mențiunea de unde provin sau unde au fost expediate;
C) Deținerea suinelor în spații îngrădite, fără posibilitatea de a veni în contact cu suinele domestice din alte exploatații sau cu porci mistreți;
Deținerea porcinelor în adăposturi închise, crescute în sistem semideschis, în adăposturi şi spaţii împrejmuite cu gard continuu dublat de un gard electric în interiorul suprafeței împrejmuite, care să asigure condiţiile de sănătate şi bunăstare în conformitate cu legislaţia în vigoare, fără posibilitatea de a veni în contact cu alte animale, cu porcinele domestice din alte exploatații sau cu porcii sălbatici;
Responsabilul unității are obligația de a verifica starea corespunzătoare a gardului de împrejmuire, respectiv de a acționa imediat pentru remedierea oricăror neconformități observate.
Prezența animalelor străine în incinta fermei (câini, pisici, alte animale), este interzisă.
MĂSURI SPECIFICE:
Ferma este împrejmuită cu un gard continuu cu o înălțime minima de 1,5 metri, dublat de un gard electric cu minim 1 fir în interior si un gard electric cu minim 2 fire in exteriorul suprafeței împrejmuite.
Gardul de biosecuritate prezintă poarta de acces în fermă cu Poarta principală prevăzută cu facilități de dezinfecție a autovehiculelor la intrare
Zona pentru livrat SNCU către o unitate autorizată de neutralizare, aflată la limita dintre zona de producție și zona administrativă;
Intrarea sau ieșirea animalelor și a persoanelor neautorizate este interzis.
Poarta de acces în interiorul fermei va fi mereu închis.
D) Delimitarea strictă a zonei de producție de zona administrativă;
Zona administrativă a fermei (zona “murdară”) cuprinde:

 • zona pentru parcul de mașini;
 • zona administrativă în care se află amplasată și intrarea în vestiarul-filtru;
 • zona de dezinfecție a mijloacelor de transport animale și furaje;
 • magazii de furaje;
 • număr clădiri ….. care adăpostesc forajele de apă;
 • etc.
  Zona de producție (zona “curată”) a fermei cuprinde:
 • filtrul vestiar – care se află la limita dintre zona de producție și zona administrativă;
 • capacitatea exploatației ……. un număr de …… adăposturi de porcine
  MĂSURI SPECIFICE:
  Delimitarea zonei de producție (“curată”) de zona administrativă (“murdară”) se realizează prin intermediul gardului
  Se respectă cu strictețe de către întregul personal procedurile privind circulația prin filtrul vestiar;
  Toate ușile, gardurile și porțile trebuie menținute în stare de perfectă funcționare pentru a preveni accesul neautorizat in unitate;
  E) Vestiar-filtru, amenajat corespunzător, pentru a preveni vehicularea agenților patogeni în și din exploatație; vestiarul-filtru trebuie să îndeplinească următoarele condiții minime de funcționare:
 1. să fie amplasat la limita zonei de producție, astfel încât intrarea persoanelor în exploatație/din exploatație să se facă obligatoriu numai prin filtru vestiar.
  MĂSURI SPECIFICE:
  Este interzisă intrarea în zona de producție a personalului autorizat fără a trece prin filtrul-vestiar.
  Este interzisă părăsirea zonei de producție cuprinsă în interiorul gardului de biosecuritate fără a trece prin filtrul-vestiar.
  La trecerea prin filtrul vestiar, personalul are obligația de a respecta întocmai toate regulile și procedurile prevăzute și care se aplică în această unitate.
 2. Să fie amenajat astfel încăt să permită schimbarea hainelor și încălțămintei de stradă cu echipamentul de lucru;
  Filtrul vestiar este dotat cu:
  Zona “murdară” a filtrului-vestiar este dotată cu dulapuri de păstrare a hainelor și încălțămintei de stradă, prosoape pentru utilizare doar în aceasta zonă, săpun/dozator cu săpun lichid;
  Zona curată a filtrului-vestiar este dotată cu dulapuri pentru păstrarea echipamentelor, prosoape utilizate în zona de producție;
  Această compartimentare a filtrului vestiar are scopul de a preveni vehicularea agenților patogeni de către personalul propriu și vizitatori, din exterior spre zona de producție și invers.
  Toate persoanele care intră în zona de producție sunt obligate să respecte procedura igienizare obligatoriu iar în zona curată să îmbrace echipamentul complet, pus la dispoziție de către societate.
  Este interzisă părăsirea zonei de producție prin alte puncte decât filtrul-vestiar.
  În ceea ce privesc activitățile din zona de producție, se vor respecta prevederile din: Procedura privind restricționarea circulației persoanelor în fermă:
  Circulația personalului în interiorul fermei se face sub stricta supraveghere a responsabilului de fermă;
  În funcție de operațiunile ce urmează a fi efectuate la un moment dat în cadrul fermei, responsabilul de fermă (înlocuitorul acestuia), poate modifica programul de lucru și de pauză.
 3. Fiecare persoană care activează în zona de producție să fie dotată cu echipament de protecție individual;
 4. Să fie dotat cu facilități pentru apa , fiind interzisă alimentarea prin surse de apă deschise;
 5. Să fie construit din materiale ușor de curățat, dezinfectat și menținut, în permanență, într-o stare structurală și igienică corespunzătoare; pereții interiori să fie construiți din materiale netoxice, rezistente, impermeabile, netede și care nu putrezesc;
  Filtrul-vestiar este construit din materiale de construcții convenționale, netoxice si rezistente, care nu putrezesc și ușor de igienizat.
  În zona de igienizare pereții sunt usor de curățați și dezinfectați , împiedicând astfel formarea mucegaiului , pardoseala este impermeabilă.
  Întreținerea suprafețelor din filtrul-vestiar se realizează cu produse de curățat din comerț.
  F) Permiterea accesului personalului propriu, al vizitatorilor sau al inspectorilor oficiali în exploatația de suine numai cu respectarea strictă a regulilor de filtru sanitar-veterinar;
  G) Interzicerea introducerii de către personal, care își desfășoară activitatea în exploatație, a alimentelor de origine animală provenite de la suine.
  MĂSURI SPECIFICE:
  Este interzisă introducerea în fermă a oricăror produse ce conțin alimente de origine animală provenite de la suine.
  H) Accesul personalului propriu și al persoanelor străine (vizitatori, inspectori oficiali) în exploatația de suine;
  Personalul propriu este reprezentat de angajații care își desfășoară activitatea în cadrul fermei.
  Personalul va completa o declarație pe propria răspundere că nu deține suine si raspunde financiar in caz de imbolnavire a suinelor .
  Persoanele străine sunt reprezentate de toate persoanele care nu fac parte din categoria celor menționate mai sus.
  Accesul persoanelor străine care nu posedă aprobarea din partea conducerii societății și a responsabilului unității este strict interzis. În acest sens vor fi postate la intrarea în fermă următoarele afișe:
 • AVERTISMENT – NIVEL DE BIOSECURITATE II
 • ACCESUL INTERZIS PERSOANELOR STRĂINE
  Singurul punct de intrare/ieșire a persoanelor în/din zona de producție a fermei îl reprezintă filtrul-vestiar.
  Toate datele privind intrarea persoanelor în fermă vor fi înregistrate în registrul de vizitatori;
 1. FOAIA PERSONALULUI PROPRIU – se va completa doar pentru angajații fermei;
  I) Amenajarea de dezinfectoare pentru încălțăminte la intrarea și la ieșirea în/din vestiarul-filtru.
  MĂSURI SPECIFICE:
  La intrarea în zona “murdară” a vestiarului-filtru se află amenajată o tava prevăzută cu material absorbant în care este soluție de dezinfectant. Personalul care traversează această zonă are obligația de a folosi acest dezinfector pietonal pentru încălțămintea de stradă.
  Soluția dezinfectantă pentru încălțăminte va fi preparată sub supravegherea medicului veterinar și în concentrațiile prevăzute de producător.
  J) Existența facilităților de decontaminare a mijloacelor de transport la intrarea/ieșirea în/din zona de producție;
  Se va evita pe cat posibil intrarea mijloacelor de transport în zona de producție.
  În cazul în care pentru aprovizionarea fermei cu furaje, este necesar ca mijloacele de transport să pătrundă în interiorul fermei, se va face o dezinfecție suplimentară a mijlocului de transport. Șeful de fermă/medicul veterinar va stabili un traseu pentru mijlocul de transport furaje.
  MĂSURI SPECIFICE:
  La intrarea în zona administrativă a fermei, sunt amenajate echipamentele de dezinfecție formate din filtru rutier care vor fi folosite de toate autovehiculele care tranzitează această zonă. Accesul în această zonă este permis mijloacelor de transport furaje și animale în vederea efectuării operațiunilor de transbordare, precum și a altor autovehicule autorizate pentru a pătrunde în zona administrativă a fermei .
  Procedura de biosecuritate privind accesul autovehiculelor în interiorul fermei:
  Ferma este dotată la intrare cu un filtru rutier sau dezinfector rutier.Toate autovehiculele care au permisiunea de a pătrunde în fermă (zona administrativă) vor folosi dezinfectorul rutier fără nici o excepție, conform procedurilor interne.
  O dezinfecție temeinica a autovehiculului cu ajutorul atomizorului din dotare se va efectua în mod obligatoriu pentru toate cazurile de intrare și ieșire în/din zona de producție.
  În acest caz, dezinfecția se va realiza înainte de intrarea în fermă cu ajutorul pompei de dezinfecție.
  Filtrul rutier sau dezinfectorul rutier este o construcție amplasată înainte de intrarea în incinta fermelor, realizată după anumite cerințe constructive, având rolul de a asigura o dezinfecție corectă a roților autovehiculelor.
  Filtrul rutier va fi folosit în mod obligatoriu de către toate autovehiculele ce intenționează să pătrundă în fermă, fără nici o excepție,
  Șoferul mijlocului de transport trebuie să fie echipat cu echipament de protecție pus la dispoziție de către șeful de fermă;
  Medicul veterinar din cadrul fermei răspunde de respectarea procedurii privind modul de preparare, înlocuire și completare a soluției din filtrul rutier. Acesta va efectua periodic actele de dezinfecție în care va menționa tipul, cantitatea și concentrația de dezinfectant folosit.
  MĂSURI SPECIFICE:
  Este interzisă pătrunderea în fermă a mijlocului de transport animale care nu posedă dovadă dezinfecției.
  Este interzisă încărcarea animalelor fără o prealabilă inspecție a a medicului veterinar împuternicit.
  Mijlocul de transport trebuie să prezinte o spălare adecvată a tuturor suprafețelor din interiorul acestuia!
  M) Popularea și repopularea cu porci vii se realizează numai cu respectarea regulilor de identificare și certificare veterinară. În acest sens se vor completa documentele:
  Certificat sanitar veterinar de de sanatate pentru specia suine ;
  Formular de mișcare a animalelor vii;
  Actul D.D.D. care certifică dezinfecția mașinii de transport animale.
  Statusul sanitar al suinelor nou introduse este de fiecare dată cel puțin egal cu cel al animalelor existente în unitate.
  Recepția și livrarea animalelor se efectuează prin zona de recepție/livrare, special construite, între zona de producție și zona administrativă a fermei.
  K) Interzicerea accesului în zona de producție al autovehiculelor care transportă cadavre și alte subproduse de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, care provin din afara exploatației;
  Autovehiculul destinat transportului de cadavre și alte subproduse de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, nu are permisiunea de a intra în zona de producție (“curată”) a fermei.
  L) Depozitarea suinelor moarte (avortoni, placente) se realizează în spații corespunzatoare , pentru a preveni vehicularea agenților patogeni și contactul cu animale sau persoane neautorizate;
  MĂSURI SPECIFICE:
  Depozitarea SNCU-ului se realizează într-un spațiu amplasat la limita între zona curată și cea murdară și îndeplinește cerințele legale:
  Cameră de frig / lada frigorifica prevăzută cu încuietoare și sistem de răcire care asigură temperaturi sub 10°C indiferent de sezon.
  Camera de frig ori lada frigorifica va fi mereu încuiată, iar după fiecare livrare de materila SNCU spațiul se va spăla și dezinfecta corespunzător, întocmindu-se acte de dezinfecție în acest sens.
  Preluarea mortalităților de către autospecială autorizată spre a fi transportate la unitatea de neutralizare SNCU se realizează conform prevederilor din contract cu o unitate de neutralizare a subproduselor de origine animală nedestinate consumului uman, autorizate sanitar-veterinar, în vederea ecarisării.
  M) Efectuarea de acțiuni de decontaminare, dezinsecție și deratizare, ori de câte ori este necesar, utilizându-se numai produse înscrise în lista oficială a produselor medicinale de uz veterinar omologate, autorizate pentru comercializare și care au concentrația în substanță activă prevăzută în instrucțiunile de utilizare, iar soluția dezinfectantă trebuie să fie schimbată cu o frecvență care să asigure menținerea aceleiași concentrații;
  Acțiunile DDD (dezinfecție, dezinsecție și deratizare), se realizează de către personalul fermei ori de catre angajatii firmei specializate cu care ferma are contract de prestari servicii DDD.
  Produsele folosite se regăsesc în lista oficială a produselor medicinale de uz veterinar omologate.
  MĂSURI SPECIFICE:
  Medicul veterinar va întocmi acte de dezinfecție pentru fiecare operațiune de dezinfecție;
  Produsele dezinfectante se vor folosi și păstra conform recomandărilor producătorului astfel încât eficiența acestora să fie maximă.
  Soluția de dezinfectant va fi schimbată ori de câte ori este nevoie astfel încât aceasta să asigure o dezinfecție corespunzătoare
  Acțiunile de dezinsecție și deratizare se vor desfășura pe baza unui plan dinainte stabilit de către medicului veterinar.
  În urma operațiunilor de dezinsecție se va completa un Proces verbal.
  Pentru deratizare se vor amplasa stații de intoxicare după un plan dinainte stabilit. Se va întocmi o schiță în care rezultă amplasarea stațiilor de intoxicare și se vor numerota toate aceste stații atât în schiță cât și în teren (Planul de amplasare al momelilor în fermă). Se va completa Proces verbal de verificare a stațiilor de intoxicare , intocmit de firma de specialitate cu care ferma are contract de prestari servicii DDD.

Anunt important!

Madr a publicat proiectul de ordin privind dimensionarea fermelor de suine cu modificarea solicitata de conducerea ACSAMB . Astfel, sa introdus litera c) exploatație de suine din rasele Bazna și Mangalița care comercializează animale – exploatație de suine cu sistem de creștere semideschis, înregistrată/autorizată sanitar-veterinar, înregistrată în Sistemul naţional de identificare şi înregistrare a animalelor (S.N.I.I.A.), care îndeplinește prevederile normelor de biosecuritate specifice, deținută de persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale sau persoane juridice organizate în condiţiile legii, înregistrate şi autorizate de oficiul registrului comerţului.

Pe aceasta cale anuntam membrii asociatiei care comercializeaza suine sa se grabeasca cu infiintarea unei forme juridice ( PFA, II, IF, SRL ) pentru a fi inregistrati ca exploatatie de tip A la DSVSA .

Cei care NU comercializeaza nici un animal pot ramane in GP – persoane neautorizate , ferma de subzistență chiar daca depasesc numarul de 5 porci in gospodarie.

NU ESTE INTERZISA REPRODUCTIA IN NICI O FERMA, ESTE INTERZISA VANZAREA ANIMALELOR FARA A FI INREGISTRATI / AUTORIZATI DIN PUNCT DE VEDERE DSV.

ATENTIE la prevederile Legii zootehniei nr. 32/2019

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 53 din 21 ianuarie 2019.

În vigoare de la 24 ianuarie 2019

Articolul 41.

(1) Constituie infracțiune următoarea fapta:

d) introducerea pe teritoriul Românei de reproducători și/sau material biologic fără autorizație conform legislației în vigoare.se pedepseste cu închisoare de la 2 luni la 2 ani sau cu amendă penală.

Articolul 42.

(1) Constituie contravenții la prezenta lege, dacă nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să constituie infracțiuni, săvârșirea de către persoanele fizice sau juridice a următoarelor fapte:

c) nerespectarea normelor și instrucțiunilor tehnice privind efectuarea montei și asigurarea numărului de reproducători masculi folosiți în stațiuni de montă și puncte de montă naturală;amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei

d) monta clandestină, care constă în folosirea reproducătorilor masculi neautorizați;amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei

f) înscrierea de date neconforme cu realitatea în registrele genealogice, registrele unice de montă și fătări, buletinele de însămânțare artificială;amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei

k) în situația în care operatorii autorizați nu notifică autoritatea competentă a statului în zootehnie cu privire la modificările survenite asupra documentațiilor depuse pentru recunoaștere/autorizare/aprobare;amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei

l) împiedicarea inspectorilor în zootehnie să își exercite controlul conform legislației în vigoare, de către un operator;amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei

m) refuzul unui operator de a duce la îndeplinire măsurile obligatorii dispuse de inspectorul în zootehnie, la termenele stabilite de acesta;amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei

Articolul 43

(1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se face de către persoanele împuternicite de structurile centrale și locale cu atribuții în domeniu, aflate în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

(2) Sumele provenite din aplicarea amenzilor prevăzute la art. 42 alin. (2) constituie venit la bugetul de stat.


Membrii Asociației crescătorilor de suine autohtone Mangalița și Bazna sunt rugați să se prezinte la Direcțiiile Agricole Județene pentru a se înscrie în programul ” Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de porci de reproducție din rasele Bazna și/sau Mangalița“. Următoarele documente sunt necesare înscrierii în program :

a) certificatul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/ actul în baza căruia își desfășoară activitatea, după caz, al solicitantului, împuternicire și o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal, în copie, după caz;

b) document din care rezultă că exploatația figurează înregistrată în RNE, cu animalele identificate și înregistrate în Sistemul național de identificare și înregistrare a animalelor, eliberat de operatorul Sistemului național de identificare;

c) documentul de înregistrare sanitar-veterinară/autorizația sanitar-veterinară, în copie, după caz;

d) adeverință eliberată de asociația acreditată de Agenția Națională pentru Zootehnie pentru înființarea și menținerea registrului genealogic al rasei, prin care se confirmă înscrierea scroafelor în registrul genealogic al rasei, în secțiunea principală, detaliată pe crotalii, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2;

e) registrul exploatației completat la zi din care rezultă numărul de scroafe înscrise în registrul genealogic al rasei deținute, în copie;

f) dovadă cont activ de disponibilități bancă/trezorerie.


Către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Propunere de modificare ORDIN Nr. 24 din 29.01.2021 pentru stabilirea dimensiunilor tipurilor de exploataţii de suine pe teritoriul României

Data trimiterii 01. Februarie 2021

Prin prezenta adresă vă inaintăm propunerea de modificare a ORDIN Nr. 24 din 29.01.2021 pentru stabilirea dimensiunilor tipurilor de exploataţii de suine pe teritoriul României publicat pe pagina de internet a MADR in data de Vineri, 29 Ianuarie 2021 13:58Solicităm modificarea Art. 1. prin adăugarea unui paragraf c) . astfel:

c) exploatație de suine din rasele Bazna și Mangalița care comercializează animale care depășesc necesarul de consum familial , exploatație de suine cu sistem de creștere în sistem semideschis , înregistrată sanitar-veterinar, înregistrată în Sistemul național de identificare și înregistrare a animalelor, care îndeplinește prevederile normelor de biosecuritate specifice, deținută de persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale sau persoane juridice organizate în condițiile legii, înregistrate și autorizate de oficiul registrului comerțului.

Mentionăm că ne incadrăm in termenul de 10 zile privind dreptul nostru de a depune solicitare „ Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării, la adresa de email: politici.agricole@madr.ro . Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de hotărâre a Guvernului la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

Vă rugăm să confirmați primirea cererii noastre și așteptăm răspuns favorabil atât pe mail la adresa : acsamangalita.bazna.ro@gmail.com cât și la adresa de corespondență din Arad, str. Ion Câmpineanu nr 1 A, jud. Arad.ASOCIAŢIA CRESCĂTORILOR DE SUINE AUTOHTONE MANGALIȚA ȘI BAZNA


Comunicat

Referitor la articolul aparut in data de 04.03.2020 pe pagina Agrointel privind petitiia inițiată de domnul Bisca Flavius aducem următoarele precizări.

Crescătorul de suine Mangalita a actionat necugetat sub influenta informatiei primite din presa. Sistemul in aer liber nu există in nici o fermă de creștere a suinelor Mangalita sau Bazna. Sistemul semideschis este aplicat cu succes in toate fermele si pe această cale multumim autorităților in special Conducerii ANSVSA pentru legiferarea acestui sistem in Romania.

Asociatia a adus la cunoștința membrilor modificarile legislative încă din data de de 29.02.2020 modificari comunicate si pe pagina oficiala a asociației in data de 02. 03.2020. Domnul Bisca nu a cerut acordul conducerii asociatiei inainte de a actiona in acest fel drept urmare va fi sanctionat .

ROMÂNIA
GUVERNUL ROMÂNIEI
COMITETUL NAȚIONAL PENTRU SITUAȚII SPECIALE DE URGENȚĂ CENTRUL NAȚIONAL DE COMBATERE A BOLILOR
DECIZIA NR.
    Privind măsurile adoptate în cadrul ședinței extraordinare din data de 24.07.2019
    Având în vedere solicitările Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, referitoare Ia adoptarea unor noi masuri in contextul evoluției recente a virusului pestei porcine africane pe teritoriul României,
    In temeiul Hotărârii nr. 2 a CNSSU din 06.07.2018 și a prevederilor H.G. 1189 / 2009 privind Organizarea, Funcționarea și Atribuțiile Centrului Național de Combatere A Bolilor (CNCB) coroborate cu prevederilor art.8 A I și art.20 lit.c) din Ordonanta de Urgentă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgentă, aprobată prin Legea nr. 1 5 din 28.02.2005, cu modificările și completările ulterioare,
    CENTRUL NAȚIONAL DE COMBATERE A BOLILOR adoptă prezenta
    DECIZIE:
    Art. I Se aproba Planul de măsuri pentru combaterea pestei porcine africane aprobat prevăzut în Anexă, care face parte integrantă din prezenta decizie.
    Art. 2 Solicitarea ministrului Mediului nr. 3891 din 23.07.2019 referitoare la analiza situației urșilor care frecventează zonele locuite urbane și rurale, excede competențelor C.N.C.B. instituțiilor

ROMÂNIA
GUVERNUL ROMÂNIEI
COMITETUL NAȚIONAL PENTRU SITUAȚII SPECIALE DE URGENȚĂ CENTRUL NAȚIONAL DE COMBATERE A BOLILOR

    Plan de măsuri pentru combaterea Pestei Porcine Africane în România
    Prezentul plan a fost întocmit în urma analizei evoluției recente a virusului pestei porcine cane pe teritoriul României și prognozelor formulate de autoritățile responsabile.
    Terminologie specifică:
    Pentru porcii mistreți din fondurile de vânătoare:
    Zona afectată reprezintă aria calculată cu o rază de 13 km de Ia caz, compusă din zona infectată cu o rază de 8 km. (200 kmp.), în concordanță cu prevederile Directivei 60/2002, art. 16 și zona tampon de 5 km. în exteriorul zonei infectate.
    SURI DISPUSE:
    Gestionarii fondurilor cinegetice vor recolta integral mistreții prin metode de vânătoare care nu dislocă efectivul, respectiv prin pândă și dibuit, în termen de 60 de zile de la confirmarea virusului în zonele afectate, așa cum sunt ele definite mai sus.
În termen de 60 de zile de Ia data aprobării prezentului plan de masuri în toate zonele neafectate din fondurile de vânătoare din țară se realizează reducerea efectivului de mistreți, prin vânarea unei cote suplimentare de intervenție aprobată de Ministerul Apelor și Pădurilor, în funcție de nivelul optim aprobat prin acte normative, situat sub valoarea de 0,5 exemplare/Kmp., conform prevederilor Directivei nr. 60/2002.
    In zonele de frontieră ale României se va proceda la vânarea tuturor mistreților și prădătorilor specifici, cu echipe mixte formate din vânători autorizați, personal silvic, cu sprijinul personalului MAI, până Ia fâșia de protecție a frontierei de stat, conform prevederilor legale în vigoare. Toți mistreții vor fi supuși unor teste de laborator (PPA, PPC și Trichineloză), iar pe baza rezultatelor se va decide destinația acestora.
    Vehiculele utilizate la exploatarea pădurilor, precum și vehiculele agricole utilizate în zonele afectate vor fi dezinfectate pentru prevenirea virusului de către personal instruit.
    La nivelul județelor în care sunt confirmate focare/cazuri de PPA, în cadrul C.L.C.B., se vor adopta, cu sprijinul Direcțiilor Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a celorlalte instituții cu competențe în gestionarea fenomenului, planuri de acțiune pentru efectuarea unor controale în vederea depistării creșterii ilegale a suinelor la nivelul zonelor cantoanelor și societăților agricole, precum și pentru identificarea mișcărilor ilegale de carne și produse alimentare din carne de porc.
    Autoritățile Administrației publice locale din zonele cu focare confirmate, cu sprijinul Direcțiilor Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor vor institui filtre pentru dezinfecție prin utilizarea dezinfectoarelor de picior pentru pietoni, iar dezinfecția mijloacelor de transport se va efectua de către personal instruit, cu mijloace de dezinfectare portabile, Ia intrarea și ieșirea din piețe, târguri de legume, adunări etc.
    Revizuirea cadrului normativ incident referitor Ia regimul sancționării faptelor contravenționale în domeniul de referință (cu accent pe mărirea cuantumului de amenzi aplicate pentru nerealizarea cotelor de vânătoare).

                              RAPORT PRIVIND ÎNTÂLNIREA DE LUCRU CU CONDUCEREA DADR-BUZĂU

În data de 28. 02. 2019, am fost invitat pentru a discuta cu conducerea DADR, Buzău despre problemele cu care se confruntă crescătorii de suine Mangaliţa şi Bazna din cadrul ACSAMB din Arad.
În cadrul întrevederii s-au discutat următoarele aspecte:

       1. În atenţia MADR am propus spre soluţionare următoarele cerinţe:
Acordarea de subvenţie pentru procesatorii de carne, în cuantum de 200€/cap/animal sacrificat pentru a-I încuraja pe aceştia să sacrifice suine din rasele Mangaliţa şi Bazna. În caz contrar programul iniţiat de MADR de livrare purcei este pus în pericol, procesatorii refuzând să încheie contracte de preluare a porcilor graşi din cele două rase pentru sacrificare.
Mărirea subvenţiei pentru scroafele din rasa Mangaliţa şi Bazna şi acordarea de subvenţie pentru vierii de reproducţie şi tineret porcin ( în Ungaria subvenţia este de 570€/scroafă).
Fermierii care beneficiază de măsura 10, pct. 8 – pentru minimis să poată beneficia şi de alte subvenţii APIA – lucru interzis în acest moment.
Invitatarea ACSAMB la negocieri pentru PROGRAMUL STRATEGIC 2021-2025.
Armonizarea datelor de control pentru subvenţie şi alte controale care se efectuează în exploataţiile de creştere a suinelor din cele două rase.
Acordarea de subvenţii pentru prevenirea PPA (în Ungaria se acordă 250€/cap pentru măsuri de biosecuritate.
Reducerea de la 5 la 3 ani a perioadei de acordare a subvenţiei de minimis.

       2. În atenţia ANSVSA am propus spre soluţionare următoarele cerinţe:
Identificarea sistemelor de creştere pentru suinele din rasele Mangaliţa şi Bazna. Considerăm ceşterea în condiţii de semilibertate obligatorie datorită specificităţii celor două rase care nu se pretează la creşterea intensiv- industrială determinând degenerarea suinelor.
Mărirea exploataţiei comerciale de tip A la 200 de capete şi cu activitate de reproducţie.
Reducerea măsurilor de biosecuritate de gradul 3 care se aplică pentru fermele de creştere şi îngrăşare a poircinelor în sistem intensive-industrial.
Găsirea unor modalităţi de a putea aduce vieri de reproducţie şi în zonele cu PPA din zone neafectate de PPA. În caz contrar se va ajunge la consangvinizarea celor două rase.
Am fost asigurat de tot sprijinul conducerii DADR, Buzău în a prezenta doleanţele noastre conducerii celor două instituţii pentru a putea să fim susţinuţi. Conducerea DADR a lansat invitaţia procesatorilor de carne Mangaliţa şi Bazna de a participa cu preparate la târgul Toamna Buzoiană, care se va desfăşura in luna octombrie 2019 pentru a populariza şi a prezenta buzoienilor şi, nu numai, preparate din carne de bună calitate.

Întocmit,
Ing. Zincă Florin

Bună ziua dragi colegi,

        După cum știți asociația noastră, a luat parte la conferința organizata de Universitatea Științelor Agricole și Medicină Veterinară Timisoara, reprezentată de subsemnatul, pe scurt va informez despre tema întâlnirii si anume , dezbateri cu privire la pilonul doi de finanțare europeană prin AFIR, perioada 2020-2027 , evenimentul a avut loc în sala aula Magna din cadrul universității, invitați au fost directorul general al AFIR pe Romania, Adrian Ionut Chesnoiu , director regional AFIR Iulian Bucataru si presedintele comisiei pentru agricultură , din cadrul parlamentului României Alexandru Stănescu . Ca si participanți au fost , studenți , profesori universitari, directori de agenții (ITM, APIA, DIRECTIA AGRICOLĂ etc ) asociații agricole și fermieri. Evenimentul a marcat un maxim de interes întrucât sala a fost plină si cu dezbateri profitabile.
        Va aduc la cunoștință că în următoarea perioada de finantare europeana, prin AFIR , are ca ținta asociațiile agricole ,cooperativele agricole, unde noi ca si entitate vom avea beneficii foarte mari, dar pentru asta trebuie sa fim foarte atenți si bine organizați, sa putem aduce, maxim de plus valoare, asociației noastre si implicit fermierilor din cadrul asociație.
        Am urmarit totul cu atentie si mai mult de atat ,am profitat de faptul că ni s a permis să adresăm intrebari invitațiilor, m-am ridicat în picioare și după ce am prezentat activitatea asociației noastre si cat este ea de importantă pentru rasele de mangalita si bazna în România, le am adus la cunoștință că încă nu este reglemntat ordinul 20, cu privire la creșterea raselor noastre, intr o biosecurit adaptată la stilul te viață, mai mult de atat i am cerut în mod special dl. deputat Alexandru Stănescu, sa ne raspunda cu maximă seriozitate , cand si cat de repede se poate realiza, implementarea proiectului nostru ,depus de anul trecut. Ca si raspuns al dl. deputat Alexandru Stănescu, a fost cu o invitație a reprezentanților asociației noastre, la București în parlamentul României în data de 26.03.2019 oră 10 pentru dezpateri si m a asigurat de implementara proiectului cat mai urgent. Dl. deputat Alexandru Stănescu, cunoaște situația actuala, de ilegalitate în care suntem cu toții si faptul ca nu putem accesa nici o masura din AFIR.

        Va multumesc pentru încrederea acordată și va asigur de responsabilitate mea.

Alin Neamțu
19.03.2019
Ohaba Forgaci
Convocator


Multumim autoritatilor pentru primirea cererii noastre de a se organiza o sedinta de lucru comuna MADR, ANSVSA, ANZ si ACSAMB

ASOCIATIA CRESCATORILOR DE SUINE AUTOHTONE MANGALITA SI BAZNA·MERCREDI 9 JANVIER 2019
Prezentul memoriu si toate anexele privind modificarea legislatiei a fost prezentat si dezbatut in sedinta comuna din data de 08.01.2019 . Autoritatile au raspuns prompt cererii noastre de a se organiza aceasta sedinta unde am fost intampinati cu mult respect, propunerile noastre de modificare a legislatiei au fost dezbatute, au fost recunoscute cerintele de crestere specifice cresterii raselor Mangalita si Bazna si am primit asigurari ca in viitorul apropiat legislatia va fi modificata si Legea privind PROGRAMUL NATIONAL “100% RASĂ AUTOHTONĂ” ŞI REGLEMENTAREA UTILIZĂRII VOLUNTARE A LOGOTIPULUI “100% RASĂ ROMÂNEASCĂ” PENTRU PRODUSELE DE ORIGINE ANIMALĂ DIN ROMÂNIA VA FI APROBATA.

ASOCIAŢIA CRESCĂTORILOR DE SUINE AUTOHTONE MANGALIȚA ȘI BAZNA

Sediul: Arad, str. Ion Campineanu nr.1 A jud. Arad CIF: 33916595
nr. inrg. 1 / 07.01.2019

Catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

In atentia domnului Ministru Petre Daea

MEMORIU
Intrucât creşterea şi producţia de animale din specia porcină are un rol foarte important în agricultura si poate constitui o sursă de venit pentru o mare parte a populaţiei agricole se impune încurajarea producţiei de animale din specia porcină insa rezultatele satisfăcătoare din acest domeniu depind în mare măsură de utilizarea animalelor reproducătoare de rasă pură. Din evidentele Asociației crescătorilor de suine autohtone Mangalița și Bazna , o asociație organizată și funcționând în baza legilor române, cu sediul social în Arad, str. Ion Campineanu nr.1 A jud. Arad – România, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor de pe lângă Judecătoria Arad rezulta ca pe teritoriul Romaniei exista doua rase autohtone de suine , Mangalita si Bazna . Asociatia a obtinut acreditarea pentru intocmirea si mentinerea registrului genealogic a raselor Mangalita si Bazna. Din registrul genealogic rezulta ca la 31.12.2017 exista incrise in sectiunea principala 993 suine Mangalita si 116 suine Bazna . Pe parcursul anului 2018 numarul de animale a crescut la ambele rase insa o cifra exacta nu poate si stabilita in momentul de fata deoarece in luna decembrie 2018 au fost sacrificate o parte din animale, data fiind traditia sacrificării porcului în preajma sărbătorilor Crăciunului . O alta cauza a sacrificarii multor animale valoroase din punct de vedere genetic a fost frica crescatorilor de a nu ajunge in ferme/ gospodarii pesta porcinei africane. Estimam ca actual ar trebui sa existe in jur de 3000 de Mangalița din care 1800 in sectiunea principala si 1200 in sectiunea suplimentara . La rasa Bazna evidentele ne arata ca exista doar 200 animale in sectiunea principala si in jur de 300 animale in sectiunea suplimentara. Aceste rase autohtone sunt in pericol de abandon si de disparitie datorita a mai multi factori nefavorabili mentinerii si cresterii acestor rase in conformitate cu cerintele de crestere specifice raselor rustice, nerameliorate din punct de vedere genetic.

Un prim factor de descurajare a cresterii acestor rase este legislatia actuala existenta in Romania, in special legislatia ANSVSA care pana in momentul de fata nu este corelata si nu tine cont de existenta raselor de porci autohtone , rase cu cerinte total diferite fata de porcii crescuti in sistem industrial. In acest sens Asociația crescătorilor de suine autohtone Mangalița și Bazna a semnalat aceasta problema autoritatilor atat prin adresa nr 369/ 20.04.2018 cat si la intalnirea de lucru din data de 21.11.2018 la sediul ANSVSA.

Al doilea factor de descurajare a cresterii acestor rase este lipsa fondurilor din punct de vedere economic . Tinand cont ca, crescatorii actuali a acestor rase sunt in marea majoritate tarani care au mentinut in gospodaria proprie aceste rase datorita faptului ca si-au dedicat viata respectarii cerintelor de crestere a acestor rase in pofida transformarii fortate a agriculturii si a obligarii taranilor de a creste animale spre obtinerea de profituri imediate prin intensivizare . Taranul roman iubitor de animale nu a renuntat la traditiile, credintele , respectul pentru natura si la mostenirea lasata din tata in fiu de la stramosi. Rasele autohtone poarta in ei mesajul supravietuirii in condintii naturale, nealterate de cerintele artificiale ale modului nesanatos de trai ale omului modern . Asadar subventia acordata de APIA prin masura 10 pachetul 8 este de departe insuficienta si gresit acordata in conditiile in care este subventionata doar scroafa de reproductie fara a se tine cont de vieri si de tineretul porcin care contribuie in mod decisiv la continuitatea mentinerii acestor rase pe termen lung. Solicitam ca in viitor inainte de a se hotari sumele acordate ca subventie indiferent de institutia care o acorda sa fie invitati reprezentantii legali a Asociației crescătorilor de suine autohtone Mangalița și Bazna pentru a se tine cont de cerereile si necesitatile crescatorilor de suine a acestor rase. Cu titlu exemplificativ va aducem la cunostinta ca in Ungaria (tara membra a UE ) cu aceleasi drepturi cu Romania, sumele acordate crescatorilor de Mangalita sunt urmatoarele : 198 euro/ cap de animal ptr. Masura 10 pachetul 8 – 140 euro / cap de animal, ptr. Bunastare 230 euro / cap de animal ajutor de minimis aferent anului 2018 ptr. Prevenirea raspandirii pestei porcine africane, 22 euro/ cap de animal (nu doar femelele ) ptr. Conducerea registrului genealogic indiferent de sectiune. Aceste informatii au fost oficial transmise asociatiei noastre in data de 13.12.2018 la sediul ANZ de domnul Toth Peter, reprezentantul Asociatei crescatorilor de Mangalita din Ungaria.

Al treilea factor de descurajare a cresterii porcilor din rasele Mangalita si Bazna este lipsa legislatiei care sa protejeze rasele autohtone si implicit productia de produse si subproduse din carne . In momentul de fata datorita atat efectivelor mici cat si perioadei indelungate de timp in care consumatorii din Romania au fost obisnuiti sa consume cantitati mari de carne de porc importata din alte tari , exista cerere de carne de Mangalita sau Bazna dar nu exista continuitate din motivele mai sus semnalate . O solutie la aceasta problema ar fi aprobarea proiectului de lege privind protectia raselor autohtone pentru trasabilitatea, verificarea provenientei si a autenticitatii produselor de carne de Mangalita sau Bazna care exista in momentul de fata in Romania. Consumatorul final poate beneficia de produse si subproduse autentice daca inainte de a ajunge pe masa consumatorului marfa va fi verificata riguros din toate punctele de vedere. Cresterea efectivelor din ferme ar conduce la acoperirea cererii de carne de porc sanatoasa , fara hormoni de crestere, premixuri , aditivi etc. pe tot teritoriul Romaniei si ar salva de la disparitie aceste rase autentice care au conditii prielnice de crestere aici in Romania si nu in ultimul rand ar conduce la dezvoltarea rurala.

Asa cum a precizat si domnul Phil Hogan – Comisar european in Comisia pentru Agricultura si Dezvoltare rurala in scrisoarea adresata asociatiei noastre la data de 08.11.2018 ˮ La nivel european, se acorda o atentie deosebita conservarii si sistemelor agricole de mare valoare naturala, deoarece consideram ca sprijinul pentru aceste tipuri de activitati joaca un rol important in dezvoltarea durabila a zonelor rurale si raspunde cererii tot mai mari a societatii pentru servicii de mediu. ….Adoptarea unei legislatii privind conservarea resurselor genetice locale tine de competenta autoritatilor nationale. ˵
Atasat prezentului memoriu depunem propunerile noastre de modificare a : Ordinul nr. 300/2017 pentru stabilirea tipurilor și dimensiunilor exploatațiilor de creștere a suinelor pe teritoriul României, Ordinul nr. 20/195/2018 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condițiile de biosecuritate în exploatațiile de suine, HG nr. 1179/2014 – instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor, Hotărârea nr. 9/2018 privind aprobarea schemei “Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de porci din rasele Bazna și/sau Mangalița în vederea producerii cărnii de porc”. Deasemenea depunem si documentatie privind sistemele de crestere a suinelor domestice cu mentiunea ca sistemul de crestere gospodaresc extensiv si sistemul de crestere semiintensiv sunt cele doua sisteme practicate in fermele / gospodariile unde se cresc suine din rasele Mangalita si Bazna.

Va rugam sa confirmati primirea cererii noastre si asteptam raspunsul d-voastra atat pe mail la adresa : acsamangalita.bazna.ro@gmail.com cat si la adresa de corespondenta din Arad, str. Ion Campineanu nr 1 A, jud. Arad.
Tel. Contact: 0740218702 – Dr. Medic Veterinar Cleja Ioan – Presedinte , 0741277574 – Ing. Dipl. Balla Levente – Vicepresedinte si responsabil a Registrului Genealogic, 0728093521 – Dr. Medic Veterinar Veron Loran Vicepresedinte, 0741277583 – Ing. Dan Maria Costina – secretar general

Cu respect Asociatia crescatorilor de suine autohtone Mangalita si Bazna

ASOCIAŢIA CRESCĂTORILOR DE SUINE AUTOHTONE MANGALIȚA ȘI BAZNA

Sediul: loc. Arad, str. Ion Câmpineanu nr.1 A jud. Arad

CIF: 33916595

nr. inrg. 499 / 21.09.2018

Lista actuală cu prețurile practicate în perioada 01.09-30.09.2018 de Crescătorii de Mangalița și Bazna din România. Începand cu luna Octombrie 2018, prețurile vor fi reactualizate lunar.
– purcea intarcata ptr reproductie 10 kg-460 ron/buc

– purcea ptr reproductie 10-15 kg-560 ron/buc

– purcea ptr reproductive 15-20 kg 660 ron/buc

– purcea ptr reproductive 20-25 kg 750 ron/buc

– purcea ptr reproductive 25-30 kg 850 ron/buc

– purcea ptr reproductive 30-40 kg 1000 ron/buc

– purcea ptr reproductive 40-50 kg 1200 ron/buc

– scrofita de prasila 50-80 kg; 23 ron/kg

– scrofita de prasila 80-110 kg; 22 ron/kg

– scroafa ptr reproductie 110-130 kg; 21 ron/kg

– scroafa ptr reproductive 130-150 kg; 20 ron/kg

– scroafa ptr reproductive peste 150 kg; 19 ron/kg

– vier ptr reproductive peste 5 kg; 20 ron/kg

– purcel ptr ingrasare; 360 ron/buc

– purcel castrat ptr ingrasare 10-15 kg-550 ron/buc

– purcel castrat ptr ingrasare 15-20 kg-560 ron/buc

– purcel castrat ptr ingrasare 25-30 kg-725 ron/buc

– purcel castrat ptr ingrasare 30-40 kg-875 ron/buc

– purcel castrat ptr ingrasare 40-50 kg-1050 ron/buc

– porc intre 50-80 kg; 19 ron/kg

– porc intre 80-110 kg; 18 ron/kg

– porc intre 110-130 kg; 17 ron/kg

– porc intre 130-150 kg; 16 ron/kg

– porc peste 150 kg; 15 ron/kg

– scroafa gestanta; +25% la pretul animalului

Asociația Crescătorilor de Suine Autohtone Mangalița și Bazna aduce la cunoștința membrilor ca sa înființat centrul de lucru in Suseni jud. Mureș.

MODIFICARI ADUSE IN DATA DE 06.07.2018

HOTĂRÂRE nr. 1.214 din 7 octombrie 2009 privind metodologia pentru stabilirea și plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor.

1) Uciderea preventivă – măsură excepțională aplicabilă în cazul suspiciunii/confirmării, în condițiile legii, a unui focar de pestă porcină africană într-o unitate administrativ-teritorială sau pe o arie teritorială determinată, stabilită prin ordin al prefectului, în calitate de conducător al unității locale de decizie din cadrul centrului local de combatere a bolilor; (la 06-07-2018, Articolul 2 a fost completat de Punctul 1, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 484 din 5 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 06 iulie 2018).

2) Proprietarii de animale neidentificate, suspecte sau bolnave de pestă porcină africană beneficiază de despăgubiri numai în condițiile în care acestea sunt identificate și înregistrate, potrivit legii, înainte de evaluare și ucidere sau ucidere preventivă.(la 06-07-2018, Articolul 4 a fost completat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 484 din 5 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 06 iulie 2018.

Articolul 9^1 Prin excepție de la prevederile art. 8 lit. a) și ale art. 9 alin. (1) lit. a), se acordă despăgubiri pentru animalele suspecte sau bolnave care sunt ucise sau ucise preventiv în cazul lichidării rapide a focarelor de pestă porcină africană.(la 06-07-2018, Actul a fost completat de Punctul 3, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 484 din 5 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 06 iulie 2018).

ASOCIAŢIA CRESCĂTORILOR DE SUINE AUTOHTONE MANGALIȚA ȘI BAZNA
Sediul: loc. Turda, str. Agriculturii nr.27, jud. Cluj
CIF: 33916595
nr. inrg. 437 / 12.06.2018
Hotărâre Consiliu Director
6 / 12.06.2018

 

Consiliul Director a Asociației crescătorilor de suine autohtone Mangalița și Bazna , o asociație organizată și funcționând în baza legilor române, cu sediul social în Turda , Strada Agriculturii nr. 27, jud. Cluj – România, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor de pe lângă Judecătoria Turda sub numărul 47 / 29.12.2014 secțiunea I (denumită în continuare „Asociația”)

Hotărăşte:

Art.1

Consiliul Director a Asociaților hotareste reactualizarea tuturor evidentelor privind existenta certificatelor de origine emise pana la data de 19.05.2018 . Pentru indeplinirea tuturor cerintelor privind conducerea Registrului Genealogic prevazut in Regulamentul de organizare si functionare a registrului genealogic pentru rasele Mangalita si Bazna precum si pentru indeplinirea cerintelor transmise de ANARZ cu adresa nr. 168 / 11.06.2018 cu data limita de depunere a dosarului 01.09.2018, se impune completarea dosarului fiecarui membru a asociatiei.
Art.2
Membrii asociatiei care detin animale cu sau fara certificate de origine emise in perioada 20.02.2015 -19.05.2018, vor trimite pana la data limita de 15.07.2018 toate evidentele privind:
-certificate de origine existente
-registre de monta
-registre fatari
-autorizatii de monta
-extras RNE de la infiintarea exploatatiei pana la zi cu tot efectivul de animale
-formulare de miscare a animalelor
-acte de provenienta a animalelor
-dovada inscrierii in asociatie (cerere cu data inscrierii)
-dovada platii taxelor datorate asociatiei ( taxa inscriere, cotizatie pe toata perioada de la inscriere pana la zi, taxa eliberare adeverinte APIA, taxa eliberare certificate de origine )

Art.3
Documentele solicitate vor fi transmise prin posta electronica la secretariatul asociatiei la adresa :
acsamangalita.bazna.ro@gmail.ro sau la adresa de corespondenta str. Ion Campineanu nr. 1 A jud. Arad.

Art.4
Membrii asociatiei care nu se conformeaza prezentei hotarari vor suporta consecintele neactualizarii datelor in Registrul genealogic drept urmare atat animalele neidentificate cat si descendentii lor vor fi exclusi din evidentele genealogice.

Semnaturile Consiliul Director a asociatilor in Anexa.

Convocator

Memoriu


În atenția beneficiarilor M10 pachetul 8 – creșterea animalelor de fermă locale în pericol de abandon – Mangalița și Bazna:

MASURA 10 PACHETUL 8

Convocator

Asociația crescătorilor de suine autohtone Mangalița și Bazna din Romania

cu sediul în Turda, str.Agriculturii nr. 27 jud. Cluj

prin președinte Consiliu Director , ing.Nagy Alexandru

emit următorul

CONVOCATOR Consiliul Director

În conformitate cu art.20 raportat la art. 21 și Art.22 (1) din Statutul Asociaţiei și ale dispoziţiilor O.G. nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile, cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă Consiliul Director

În data de JOI 01.02.2018, ora 11.00, la sediul Asociației din str.Agriculturii nr. 27 , va avea loc şedinţa Consiliului Director al Asociaţiei crescătorilor de suine autohtone Mangalița și Bazna având următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea datei de 16.02.2018 pentru întrunirea tuturor membrilor Asociației crescătorilor de suine autohtone Mangalița și Bazna in cadrul Adunării Generale a Asociaților în sesiune ordinară.
2. Stabilirea locației pentru desfașurarea Adunării Generale a Asociaților în localitatea Pâncota jud. Arad , restaurant Central.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului Director și se publică pe site-ul Asociației (www.mangalita-bazna.ro).

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DIRECTOR

ing. Nagy Alexandru

CONVOCATOR

Subscrisa Asociația crescătorilor de suine autohtone Mangalița și Bazna din Romania, cu sediul în Turda, str.Agriculturii nr. 27 jud. Cluj , prin președinte , ing.Nagy Alexandru

În temeiul prevederilor Statutului Asociației si ale prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, prin prezenta se convoacă

ADUNAREA GENERALĂ A MEMBRILOR
În data de 16 Februarie 2018, ora 10 – prima zi
17 Februarie 2018 , ora 10 – a doua zi
la adresa str. Tudor Vladimirescu nr. 55 restaurant Central oraș Pâncota județul Arad.

Vor participa toți membrii asociației precum și reprezentați legali din cadrul instituțiilor cu care Asociația colaborează atât din punct de vedere legislativ cât și tehnic , astfel au confirmat participarea următorii reprezentanți ai instituțiilor:

1. Primăria orașului Pâncota județul Arad
Reprezentant instituție Primar Pocrișer Dan
Discurs de bun venit

2. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Reprezentanți instituție: Ministru Petre Daea
Secretar de stat Daniel Botănoiu
Program de sprijinire a crescătorilor de suine din rasele Mangalița și Bazna pentru fermele de reproducție

3. Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie “Prof. dr. G. K. Constantinescu”
Reprezentant instituție ANARZ București director Lelior Iacob
Hotărârea de Guvern nr. 9/2018 Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de porci din rasele Bazna și/sau Mangalița în vederea producerii cărnii de porc

4. Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
Reprezentant APIA Arad: director Triponescu Stelian Alin
Măsuri de mediu şi climă finanţate prin PNDR 2014-2020

Măsura 10 – Agro-mediu şi climă

Pachetul 8 – Creșterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon5. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor
Reprezentant ANSVSA Arad: director Agud Viorel
Modalitatea de înregistrare / autorizare a fermelor conform cerințelor Hotărârii de Guvern nr. 9/2018

6. Direcția pentru Agricultură
Reprezentant DAJ Arad: director Martin Ioan
Precizări privind modul de desfășurare a recensământului animalelor conform Hotărârii de Guvern nr. 9/2018 Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de porci din rasele Bazna și/sau Mangalița în vederea producerii cărnii de porc

7. Camera de comerț, industrie și Agricultură
Reprezentant CCIA Arad: președinte Seculici Gheorghe
Oportunități de vânzare pe piețele internaționale a animalelor din rasele Mangalița si Bazna

Ordinea de zi


16 Februarie 2018
1. Primirea invitaților- deschiderea ședinței
2. Prezentarea legislației în vigoare precum și a proiectelor legislative prin intermediul reprezentanților instituțiilor participante
3. Dezbateri privind legislația în vigoare privind creșterea suinelor , dialog deschis autorități – crescători de animale
4. Referat tehnic privind caracteristicile rasei Mangalița pe trei varietăți , standardul de rasă , prezentare susținută de ing. Balla Levente
5. Referat tehnic privind caracteristicile rasei Bazna , standardul de rasă, prezentare susținută de ing. Nagy Alexandru
6. Vizită de lucru la ferma domnului Rășinar Ioan – crescător de suine din rasele Mangalița și Bazna
7. Servirea mesei

17 Februarie 2018
1. Raportul privind situaţia economico – financiară a Asociației crescătorilor de suine autohtone Mangalița și Bazna din Romania pentru anul 2017.
2. Raportul de verificare a conturilor anuale şi evidenţa financiar – contabilă la 31 decembrie 2017.
3. Prezentarea raportului de activitate pe anul 2017.
4. Modificări Statutare. Realegerea consiliului director preşedinte, vicepreședinți, secretar , cenzor și a unui membru în consiliu director a Asociației crescătorilor de suine autohtone Mangalița și Bazna din România.
5. Executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018.
6. Proiectul programului de activitate a asociației în anul 2018.
7. Diverse.